De pinne yn oanslach . . .

….mar op ‘e kompjûter of laptop kin ek!
Wa hat der nocht oan, om ris in artikel, kolumn, in ferhaal of anekdoate foar de Linepraat te skriuwen? Hawwe jo wat ludyks meimakke, moat dy wat fan ’t hert, hast earne argewaasje fan, wolle jo ris immen yn it sintsje sette of hast gewoan ynspiraasje foar in aardich ferhaal? Lit it ús witte!
Der is wol in betinkst, dat it in positive ynstek ha moat, mar it mei sawol yn it ’Nederlands’ as yn it Frysk skreaun wêze.