De PC

Kommende woansdei is op it Sjûkelân yn Frentsjer de 163ste PC.
Peter Tolsma sil hjir as trainer/coach fan twa manlju haadklasse partoeren oan meidwaan.
Mar ek âld Redúster Alle Jan Anema sil hjir mei syn maten mei partoer 10 foar best opslaan.
We winskje elkenien in soad sukses op dizze keatsdei.