De passy fan…

Nei twa jier bedriuw yn byld wurdt it tiid foar in nije rubryk: De passy fan…
Hawwe jim in leuke hobby, as hawwe jim in grutte passy earne foar? Wolle jim hjir oer fertelle en it diele mei de wrâld?
Nim dan kontakt op mei de redaksje.