De passy fan…

Bernhard is útstjoeramateur. Mei syn ropletters: PE1RQA mei hy fan it Agentschap Telecom petear hawwe en radio-eksperiminten dwaan.
Mei de antenne, efter hûs by de famylje Spoelstra, is it berik meastal Europa en somtiden bin Amearika en Australië berikber.