De passy fan…

Fansels kinne we Sinteklaas yn dizze rubryk net ferjitte. Sinteklaas hat der in soad nocht oan, om bern bliid te meitsjen mei wat snobbersguod, in presintsje as in besite. Somtiden moat hy by nacht op paad. En hjoed fiert er syn jierdei op skoalle .
It sil jim net ferbaze, dat hy der altiden sa’n wille fan hat tegearre mei syn piterbazen.