De passy fan….

Leo Smit hat in grutte passy foar muzyk. Hy spilet net allinich gitaar mar skriuwt sels ek muzyk en fryske teksten. Dit docht er foar syn eigen band deRoels . De bandleden wolle har graach ûnderskiede fan oare bands en dat dogge se troch de Fryske taal te brûken.
Neist it dat der sels muzyk spilet, giet der ek graach nei koncerten ta en organisearet der optredens en festivals, lykas Muzuder.