De paden op de lanen in

Sille jim kommende wike ek alle jûnen mei te rinnen? Grut en lyts, gesellich mei elkoar op paad. Fansels heart dêr ek in lytse flaubyt by. Slachter Sixma hat dizze wike lekker snobbersguod foar de bern yn’e hannel. Leaver wat hartliks. Dan kinne jim foar in droege woarst hjir ek te plak.