De Noarmannen komme

Elst jier gean de mannen fan biljertferiening DWEI mei elkoar in wykein nei Skylge. Fansels wurdt der sa’n wykein biljerten en “jeugdherinneringen” ophelle. Dit jier gongen se ek mei elkoar yn see, op in fiskersboat. Mar de bêste stjoerlju (lês fiskers)  stean oan wâl en net op’t dek. Dus sadra de mannen oan wâl kamen, wie de earste loop nei de fiskkream.