De moanne fertsjustering

Hawwe jimme justerjûn ek nei de moanne fertsjustering sjoen! By Sjoerd de Boer stiene ferskate teleskopen opsteld. Belangstellenden krigen fan Fetze Tigchelaar útlis oer de moanne en de planeten. Sa wiene Jupiter (mei trije moannen), Venus, Mars goed te sjen.  It hichtepunt, it “Oooh” momint om 11.13 wie, doe’t de moanne wer mei it earste fragmint yn it folle ljocht werom kaam!