De Ljochtspoaren nei kryst

De ôfrûne wike hie Levo in spoar fan ljochten útset troch Reduzum. De ljochten giene alle dagen wer nei in oar adres. De bern soene hjoed de ljochtsjes meinimme op harren reis nei it krystfeest.