De linepraat krystpuzzel

Hawwe jim him al sjoen? Yn Linepraat sit in krystpuzzel. Lekker puzzelje ûnder de krystbeam. De oplossing, in wurd fan 19 letters kinne jim maile nei de linepraat@gmail.com. Under de goeie ynstjoerings wurde moaie prizen ferlotte.