De lêste winners fan de Boarnsterhimkampioenskippen

De redens kinne hjoed wol wer yn’t fet. Mar ofrûne sneon koe de skoaljeugd yn Raerd noch stride om de Boarnsterhimkampioenskippen. Fan de Tds-ers hiene der twa priis. Yn de groep 5/6 by de famkes waarden Alieke Jonkman 2e en Sieta Posthumus 3e.
No’t dizze gemeente yn 2014 opheven wurdt, koene dit wolris de lêste winners wêze fan dizze hurdriderij.