De lêste skoaldei

Hjoed wie dan de lêste skoaldei. De bern giene dizze dei yn groepkes troch it doarp om ‘vossen’ te sykjen. Werom op skoalle lekker mei elkoar pankoeken ite.
En doe…… ‘ schuimend’ de fakânsje yn.
Allegear in hiele noflike fakânsje tawinske!