De lêste leadsjes …

Nei in skoft fan brekken en opbouwen kin der no begûn wurde mei ôftellen. Bernedeiferbliuw de Bernewrâld sil ein juny ferhúzje.
Elts dy’t sjen wol wat sy der fan makke ha, is wolkom op sneon 14 july. Dan is der in iepen hûs.