De lêste dei fan aaisikersklub

Hjoed is de lêste dei fan de âldste aaisikersklub fan Fryslân. In dei fan betinking. In betinking yn eigen fermidden, yn eigen gea, mids fûgels en natoer. En it wurdt in moai betinken, alhiel passend yn de tradysje fan ‘Moarns Ier’
Sels de Stones moasten wike foar dizze memorabele dei