De lekkerste binne fan Fenna

Welke Redúster bakt de lekkerse oaljebollen? Chef André Zijlstra besjocht, rûkt, fielt en keurt se. Wa mei him of har in jierlang beste oaljebollen bakker fan Reduzum neame.
Hjoed diel 2: Noch mear bakkers en de útslach.