De leafde fan ROTO

Frou Wessels hat in noas foar gefoelige saken. Yn de ROTO foarstelling “Polly Perkins” wie se it ûnderwerp fan in leafde dy’t wie as in kers. In kers dy’t al útblaasd waard foar dat er ea oanstutsen wie.