De Lawei yn de blommen

Al in oantal jierren makket Blijke Vellinga blomstikken om de provinsjale jiergearkomste fan de Vrouwen van Nu yn de Lawei op te fleuren. Dit jier wiene de stikken makke yn it thema fan de middei, “Wonen in je eigen lichaam.Foto’s