De krystbeam stiet wer op syn plak yn de Prinsentún

Krekt lyk as oare jierren stiet der sûnt justermiddei wer in grutte krystbeam yn de Prinsentún. In beam is oanbean troch in âld-Frienzer. Mei help fan beamspesjalist Jarig-Jan Boersma en Durk Visser op de minikraan ha se de krystbeam mei help fan oare sterke mannen te plak setten.