De krystbeam fersiere

Sakeclub hat dizze moaie beam oan Doarpsbelang skonken. Mar hy is fansels noch wol wat keal.
Dêrom dizze oprop: Hang die bal in de boom!!!
Knutselje in moaie krystbal of wat oars en hingje him yn de beam yn de Prinsentún.