De kroech op stelten

Toanielferiening Roto en Sport,Spel en Spruitjes ha de hannen ynien slein en sille op freed 25 april it stik “De kroech op stelten” opfiere.
Dit unike teaterstik is ûntstien tidens de teaterlessen foar jong en âld û.l.f. Ymkje Bouma.
Kaarten kinne jim yn it foar helje by Slachter Sixma, Ymkje Bouma as Hinke Richtsje Miedema. Mis it net!