De kontainer is fol

Yn in oantal strjitten, û.o. de D.S.Bangamastrjitte en de Master Gorterstrjitte, is it âld papier net ophelle. De reden is dat de kontainer fol is. Doarpsbelang freget de minsken wêr it âld papier net ophelle is, om it te bewarjen foar de oare moanne.