De koeke is noch net op…

Fanwege de grutte belangstelling fan de koekeferkeap hat de ROTO gjin tiid hân om it hiele doarp by lans te rinnen. Derom gean se moarntejun by de oare helte fan it doarp lans mei de koeke.