De knyntsjedagen binne om

De knyntsjedagen binne foar de measten fan ús wer foarby. De fakânsje sit d’r op, de bern sille moarn wer nei skoalle en ek de ferienings sette wer útein. Sa komt alles wer sa’n bytsje op regel.