De knyntsjedagen binne om

De knyntsjedagen binne foar de measten fan ús wer foarby. De fakânsje sit der op, de bern sille ynkoarten wer nei skoalle en ek de ferieningen sette wer útein. Sa komt alles wer sa’n bytsje op regel.
Hawwe jim nijs? Of moaie plannen. Woansdei 19 augustus sil de Linepraat redaksje wer los.  Mail it nei linepraat@gmail.com. De nije Linepraat ferskynt 26 augustus.