De keningsbal

En hjir giet it moarn by de PC yn Frjentsjer allegear om. It winnen fan de keningsbal. De wichtichste priis ûnder de keatsers. Alle Jan Anema lotte juster foar syn partoer nûmer 11. In protte Redústers sille moarn thús of op it Sjûkelân dit partoer folgje. Wa wit hinget dizze bal fan moarn ôf oan de wand by de famylje Anema.