De keatsferiening sil yn aksje!

Wy wolle jim graach fan alle âld izer dat rûn hûs en hiem leit ôfhelpe. Wy soene it dêrom tige op priis stelle as jim bygelyks izer, sink, koper, roestfrijstiel en oar soksawat guod bymekoar sykje en bewarje wolle foar ús. Yn wike 34 (20 oant 26 aug.)kin it oan de dyk en helje wy it by jim wei.