De keatsers sille los

Sneon start foar keatsferiening Jan Reitsma it keatsseizoen. Bern kinne meidwaan oan in keatscircuit mei allegear spultsjes. Sa kin elk sjen en erfare hoe geweldich leuk keatsen is! Fierder sil haadklasser Afke Kuipers in muorrekeats-clinic jaan.