De kat út de beam sjen

Soms kinne je der net omhinne. Je hawwe bytiden situaasjes dan moatte je earst efkes de kat út de beam sjen. Dat jildt ek foar dizze kat. Al naam dy it wol hiel letterlik.