De Kast fersoarget unyk konsert yn Friens

Swin.Swette hat mei it optreden fan De Kast de toan set foar it programma fan it kommend winterskoft. Mei twa optredens yn de spesjale tsjerke-tour 2010 setting waard Friens plat spile. Mei help fan in jeugdich eftergrûnkoarke makke dat dit ta in unyk konsert foar it oanwêzige publyk.