De kaai nei de skatkeamer

Groep 8 dy’t fan ’t simmer fan skoalle gien is, hat in medaillekast skonken oan de TDS. Woansdeitejûn ha de bern de kast oanbean oan de masters en juffen. De kast, makke troch de Van Marrums, is in pronkje wurden. Foto’s