De jonge aaisiker fan Luctor et Emergo

Gjalt de Groot is opgroeid op “Luctor et Emergo”, in pleats yn it wetterlân tusken Grou, Warten en Earnewâld. Hy mei graach fertelle oer it aaisykjen en dat it neat te krijen hat mei “eieren rapen”. Elkenien dy’t syn ferhaal heare wol is freed wolkom yn kafee bar de Welp.