De ‘Ingeltsjes’ fan Wolwezen

De wurkgroep Wolwezen hat in netwurk fan persoanen efter de hân om minsken help te biede, dêr wêr ferlet fan is.
Fia dit fangnet biede se help mei ferfier, de hûn útlitte, boadskipkes helje, en oare lytse frijwillige putsjes.