De iisbaan strûpt ûnder

Hjoed binne de pompen fan de iisbaan oanset. Starich oan strûpt it stik lân oan de Oerisselsestrjitwei ûnder wetter. No mar hoopje dat kening Winter ek efkes meiwurkje wol mei in oantal wiken froast.