De iisbaan is ticht

Fanôf no is de iisbaan wer ticht.
Der kin spitigernôch net mear riden wurde.
It is net mear fertroud seit iismaster Jelle Roorda.