De iisbaan is iepen

It kin wêze. Minsken dy’t wolle kinne hjoed de redens ûnderbine om in streekje te setten op it iis fan de iisbaan. Mar der kin net op de hiele baan rieden wurde. It bestjoer fan de iisklub hat inkele swakke plakken mei touwen en pionnen ôfset.