De hobby fan Boukje Hofma

“Hjir sit ik, binnen yn my. Hielendal allinne. En dêr sistou, hielendal allinne yn dy. En wy kinne der noait út of even by elkoar nei binnen gean. Do wist noait hoe ‘t it is om in oar te wêzen”. Ut: ” Maaitiid” ; citaat fan Stella
Sa is it ek mei in toanielrol. Mar as ik it publiek dat, in jûn lang wol leauwe litte kin, is it foar my slagge.