De hobby fan…

Peter van der Meulen hat as hobby munten sammelje. Hy hat al ferskate soarten. Se komme út ferskillende lannen, mar hawwe ek gekke foarmen. Mar hielendal grûtsk is der op de munt mei de berch Grossglocker út Eastenryk.
Yn it blêd Heit en Mem stiet in ynterview mei dizze Dagobert Duck.