De hobby fan…

Bist idolaat fan in fuotballer, as leit dyn passy yn de muzyk. As hast in fiver mei moaie fisken. Bisto de man/frou dy’t hjir wol wat oer fertelle wol.
Nim dan efkes kontakt mei ús op. Sadat we dy meikoarten yn dizze rubryk wêrom sjogge. redactie@reduzum.com