De hobby fan…

Fetze Jaarsma is in man dy’t graach wat útfine mei. Sa sammelt hy âld izer . Meinamme gasflessen en LPG tanks. It oare izer dêr’t er neat mei kin giet fuort nei in hanneler. Fan it âld izer dat er brûke kin makket Fetze túnkachels en bbq`s.
Sa wurdt de troep fan in oar wer in moai produkt foar yn hûs en tún.