De hin mei de gouden aaien

In tsiental minsken hawwe peaskeaaien fûn op ‘e site. De letters foarmen it wurd LENTEKRIEBELS. Ut de ynstjoerders ha we in winner lutsen. Dit is Miranda Krabbendam. Sy krige út hannen fan fotograaf Piet Elzinga in hin op ferskate aaien.