De help fan firma List en Bedroch

“It ôfdak wurdt al wat suterich”, hienen dizze twa mannen al ris sein. “Moast der noadich wat oan dwaan”. “No dogge jim dat dan, jim sitte yn ‘e fut en hawwe it wol oan tiid”, antwurde Bauke. Sadwaande binne Theo en Piter (wylst Bauke lekker mei syn Adri op fakânsje is) der hjoed mar drok mei.