De hannen út ‘e mouwen

De bern fan groep 6 ha juster Fryske fruitbeammen plante op ‘e terp fan it Swinlân. Grûn en kalk yn ‘e kûle dwaan, beam der yn sette, de boel oanstampe, peallen slaan… Waarme poeiermolke smakke noch nea sa goed as nei dit kerwei.