De groeten uit..

Op fakânsje nei La Gardenia, Tuinesie as earne oars yn Verwegistan?
Mei help fan it wrâld wide web reizget Reduzum.com graach mei jim mei.
Meitsje mei dyn kamera as mobyltsje in leuke foto en stjoer dy op nei redactie@reduzum.com.