De groeten uit…

Hawwe jim ek sa genoaten fan jim fakânsje? Fan it waarme waar of fan dy hagelstienen sa grut as keatsballen? Stjoer in leuke fakânsjefoto nei ús rubryk ‘de groeten uit…’ En lit sa elkenien meigenietsje fan jim fakânsjewille.