De gouden tip

De ynternetwurkgroep fergadert jûn. Misse jo noch saken op de site of ha jo noch ideeen, stjoer dan in mailtsje nei redactie@reduzum.net en we sette it op de aginda.