De goal is wer makke

Wat in pech foar de fuotbaljende jeugd. De goal wie stikken. Mar troch in oprop op de site woe Jan Rodenburg de goal wol probearje te meitsjen. Sneon te moarn sjouwden Werner, Stefan en Julius mei de goal nei de wurkpleats dêr’t Arjen Rodenburg op oanwizings fan heit Jan de goal laske.