De goaden fersykje….

Ha jimme al yn it Swimlân west? Moat jimme dochs ris dwaan. It is mooglik mei droege fuotten in rûntsje te rinnen. De nije ynwenners fytse en rinne der faak ris hinne en stean hast ôf te passen wêr ’t harren gerjochtichheid ophâldt. Lês fierder.