De fyts 11 stedentocht

Alle jierren dogge der op 2e pinksterdei in protte ynwenners fan ús doarpen op ‘e fyts as motor mei oan de 11 stêdentocht. Reduzum.com wol dizze minsken graach folgjen op harren tocht troch de provinsje.
Twitterje jim selfies as oare foto’s mei #reduzum of fia facebook as de mail nei ús ta.