De fuotbalseleksje foar it WK 2018

It leit noch fier yn de takomst. Mar yn ús buordoarp Jirnsum is in gruttal doarpsgenoaten drok dwaande om hjir foar yn oanmerking te kommen. Foar dit seizoen hawwe se mei har team de earste kampioenstitel al binnen helle.